Udostępnianie rejestru wyborców 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy Urzędu.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: Wniosek o udostępnienie Rejestru Wyborców
Dokument tożsamości

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Każdy może wnieść do Burmistrza reklamację na nieprawidłowości występujące w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego.

Opłata za odwołanie:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r., Nr 158, poz. 941).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
– budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 0-61 44 26 618.

Uwagi:

Sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.
Wzór wniosków o udostępnienie rejestru wyborców w załączeniu.

 

Załączniki

wniosek_udostepnienie_rw.pdf

Data: 2018-05-14 14:02:35 Rozmiar: 42.08k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:02:35
Czas publikacji: 2018-05-14 14:02:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak