Udostępnianie spisu wyborców 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 18.09. do 1.10.2011r.

Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011r. w sprawie spisu wyborców (wzór wniosku w załączeniu).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
Dokument tożsamości

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie spisu wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Każdy może wnieść do Burmistrza Nowego Tomyśla reklamację w formie pisemnej lub ustnie do protokołu na nieprawidłowości zaistniałe w spisie wyborców.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tutejszego Urzędu do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.

Opłata za odwołanie:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112)

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
– budynek A; I piętro, pok. nr 1; tel.: (61) 44-26-618

Uwagi:

Sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.
Wzór wniosków o udostępnienie spisu wyborców w załączeniu.

 

Załączniki

wniosek_o_udostepnienie_spisu_wyborcow_0.pdf

Data: 2018-05-14 14:03:24 Rozmiar: 55.04k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:03:24
Czas publikacji: 2018-05-14 14:03:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak