Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 

 

 

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wydział

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Tomyśla z siedzibą przy ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji ludności wynikającego z ustaw: ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności, a ponadto ustawy
z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

    • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

    • osoby te kwestionują prawidłowość danych

    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wymagane dokumenty

Każdy polski obywatel, który opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadza się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie.

Jeżeli jednak, pomimo wyprowadzki osoba nie wymeldowała się z pobytu stałego lub czasowego, z wnioskiem o wymeldowanie może wystąpić ten, kto jest właścicielem danego mieszkania czy domu, lub posiada inny dokument potwierdzający jego prawo do lokalu lub nieruchomości (np. najem, przydział itp.).

Jeśli natomiast, dana osoba pomimo zameldowania nie mieszkała i nie mieszka nadal pod wskazanym adresem, wtedy ten kto posiada uprawnienie do danego lokalu może wystąpić z wnioskiem o uchylenie (anulowanie) niewłaściwego zameldowania.

Na podstawie wniosku urząd podejmie postępowanie administracyjne, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji.

Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) możesz złożyć gdy:

 • posiadasz uprawnienie do domu lub mieszkania i wiesz, że osoba która z niego się wyprowadziła nadal jest w nim zameldowana - wtedy składasz wniosek o wymeldowanie;

 • lub pomimo zameldowania nigdy nie mieszkała pod Twoim adresem - wtedy składasz wniosek o uchylenie zameldowania;

 • w przypadku, gdy bezpodstawnie wymeldowano Cię z danego miejsca pobytu - wtedy składasz wniosek o uchylenie wymeldowania.

We wniosku podaj swoje dane teleadresowe, dane osoby, która ma być wymeldowana lub której meldunek ma zostać uchylony, a także możliwie jak najpełniej opisz, kiedy i w jakich okolicznościach ta osoba wyprowadziła się (lub wskaż z czego wynika bezprawność dokonanego zameldowania/wymeldowania). Jeśli znasz aktualny adres lub numer telefonu tej osoby nie zapomnij podać ich we wniosku. Pomoże to szybciej nawiązać kontakt z osobą, która ma zostać wymeldowana, co może przyspieszyć zakończenie sprawy.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • kserokopię dokumentów, które potwierdzają Twoje prawo do lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, lub  inny dokument);

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji;

 • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy nie możesz osobiście brać udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i do reprezentowania siebie wyznaczasz pełnomocnika;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za dokument potwierdzający udzielone przez Ciebie pełnomocnictwo (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie). W przypadku, kiedy będzie to Twój ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, mąż, lub żona, nie musisz za to płacić. Jeżeli przyjdzie inna osoba pełnomocnictwo kosztuje 17 zł.
         

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich

 • ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój nr 1

 • przesłać pocztą.
       

Opłaty

 • opłata skarbowa 10 zł od decyzji administracyjnej;

 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielonego przez Ciebie każdej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną.

Opłaty te możesz wnieść:

 • przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta Nowy Tomyśl 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
     

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku, zostanie on sprawdzony. Jeśli nie będzie kompletny, skontaktujemy się z Tobą i wskażemy, co musisz uzupełnić.

Gdy Twój wniosek będzie już kompletny, przeprowadzone będzie szczegółowe postępowanie wyjaśniające. W trakcie tego postępowania m.in. zostaną przesłuchane jego strony tj. Ty - jako wnioskodawca oraz osoba, która ma być wymeldowana z Twojego mieszkania. Mogą być również przesłuchani świadkowie w celu potwierdzenia, że osoba, która ma być wymeldowana nie mieszka już pod danym adresem, a także przeprowadzone oględziny lokalu.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym urząd zawiadomi Cię pisemnie.

Podstawa prawna

 • ustawa z  24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 657 ze zm.);

 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Jeżeli jesteś niezadowolony z wydanej decyzji, możesz się odwołać do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Masz na to 14 dni.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Agnieszka Wieczorek
– budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 61 44 26 618.

 

 

Załączniki

wniosek o wymeldowanie drogą administracyjną.pdf

Data: 2018-05-24 09:34:48 Rozmiar: 642.97k Format: .pdf Pobierz

wymeldowanie obywatel RP.doc

Data: 2018-05-24 15:03:32 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 143
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Wieczorek
Czas wytworzenia: 2018-05-24 09:33:31
Czas publikacji: 2018-05-24 15:03:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak