zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej 

 
 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydział

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Tomyśla z siedzibą przy ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji ludności wynikającego z ustaw: ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności, a ponadto ustawy
z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

    • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

    • osoby te kwestionują prawidłowość danych

    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

Każdy, kto przebywa w Polsce, zobowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Mogą się jednak zdarzyć pewne sytuacje, w których zameldowanie nie będzie możliwe w zwykłym trybie tj. "przy okienku w urzędzie", np. gdy nie masz możliwości, aby właściciel mieszkania lub domu, w którym mieszkasz potwierdził swoim podpisem na Twoim formularzu meldunkowym Twój pobyt pod danym adresem (UWAGA: właściciel wyłącznie potwierdza fakt  pobytu osoby pod danym adresem, nigdy  nie  wyraża  zgody na zameldowanie).

Jeżeli odmówiono Ci zameldowania w zwykłym trybie, możesz wystąpić do urzędu  z wnioskiem o zameldowanie. Na tej podstawie urząd przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji.

We wniosku podaj swoje dane teleadresowe, a także możliwie jak najpełniej opisz, dlaczego nie możesz zameldować się w trybie zwykłym. Napisz od kiedy zamieszkujesz pod danym adresem i jaki charakter ma Twój pobyt - stały czy czasowy. Jeśli nie posiadasz prawa do lokalu lub domu, w którym chcesz się zameldować ale wiesz, kim jest jego właściciel - podaj we wniosku jego dane. Pomoże to szybciej nawiązać kontakt z tą osobą, co może przyspieszyć zakończenie sprawy.

Pamiętaj: zameldowanie potwierdza jedynie Twój pobyt pod danym adresem i nie ma żadnego związku z prawem do lokalu. Przez zameldowanie nie nabywasz też żadnego prawa do przebywania pod danym adresem.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego);

 • Pamiętaj: dla każdej osoby, która ma zostać zameldowana, musisz załączyć do wniosku oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się. Rodzic, opiekun prawny albo kurator - podpisuje formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia);

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji;

  • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy nie możesz osobiście brać udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i do reprezentowania siebie wyznaczasz pełnomocnika;

  • dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich

 • ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl pok. nr 1 parter

 • złóż w formie elektronicznej. W razie skorzystania z tej możliwości musisz pamiętać o uwierzytelnieniu pisma za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektronicznego.

Opłaty

 • od decyzji administracyjnej - 10 zł;

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną - 17 zł. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłaty te możesz wpłacić na konto Urzędu Miasta Nowy Tomyśl 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu

Możesz też je zapłacić gotówką w kasie siedziby Urzędu Miasta Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

Termin i sposób załatwienia

Gdy Twoje podanie będzie już kompletne, przeprowadzone będzie szczegółowe postępowanie wyjaśniające. W trakcie tego postępowania m.in. zostaną przesłuchane strony, tj. Ty - jako wnioskodawca oraz osoba (osoby) posiadające prawo do mieszkania lub domu, w którym ma nastąpić Twoje zameldowanie. Mogą być również przesłuchani świadkowie, którzy potwierdzą Twoje zamieszkiwanie pod danym adresem, a także przeprowadzone oględziny lokalu.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej o zameldowaniu lub odmowie zameldowania - następuje w terminie do 2 miesięcy. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym urząd zawiadomi Cię pisemnie.

Podstawa prawna

 • ustawa z  24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 657 ze zm.);

 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz się odwołać do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla. Masz na to 14 dni od dnia jej odbioru.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Agnieszka Wieczorek
– budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 61 44 26 618.

 

 

Liczba odwiedzin : 225
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Wieczorek
Czas wytworzenia: 2018-05-24 09:08:10
Czas publikacji: 2018-05-24 09:08:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak