Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego: Od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Terminy ślubów każdorazowo uzgadnia się z pracownikiem USC.
 
Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi: W okresie 6 m-cy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 m-cy od daty wystawienia).
 
Wymagania wobec nupturientów: (niezależnie od formy zawarcia małżeństwa)
 • złożenie pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu cudzoziemca),
 • złożenie oświadczeń o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa (art. 25 Kro) oraz oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z małżeństwa,
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa jeżeli nupturienci posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych),
 • wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC (fakultatywnie),
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Wymagania wobec cudzoziemców:
 • zapewnienie,
 • dokument tożsamości,
 • odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem, a jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (fakultatywnie) wraz z urzędowym tłumaczeniem,
 • odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka (fakultatywnie) wraz z urzędowym tłumaczeniem,
 • zaświadczenie, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z urzędowym tłumaczeniem.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00zł,
 • za ślub poza lokalem 1000,00 zł.
Termin załatwienia sprawy:

W dniu zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia:

 1. przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w zaiązek małżeński,
 2. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 3. wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi USC zapewnienie, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 4. sporządzenia aktu małżeństwazawartego zgodnie z art. 1 paragraf 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 5. wydania zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą,
powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o domowie dokonania czynności.
Opłata za odwołanie:

————-

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 788682 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 180).
 
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób opbecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

 

Załączniki

przyjmowanie zapewnień o braku.odt

Data: 2018-05-16 12:03:51 Rozmiar: 246.7k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 104
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:13:11
Czas publikacji: 2018-05-16 12:03:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak