Zmiana imienia i nazwiska 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej sie o zmianę. Wniosek składa się do wybranego kierownika usc. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP wniosek o zmiane imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
 
Wymagane dokumenty:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska. W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 37,00zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Zwolnione od opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016r. poz. 10).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

 

 

Załączniki

zmiana imion i nazwisk z wnioskiem.odt

Data: 2018-05-18 13:42:33 Rozmiar: 251.5k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 196
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:19:37
Czas publikacji: 2018-05-18 13:42:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak