Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:

W rejestrze stanu cywilnego można dokonać, w formie czynności materialno-technicznej, na wniosek lub z urzędu, rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małeństwa albo zgonu jeżeli w państwie urodzenia, małżeństwa, zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację aktu zagranicznego (wraz z wnioskiem o dokonanie czynności, osoba której akt dotyczy, może złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w akcie do reguł pisowni polskiej).

2. Oryginalny dokument potwierdzający zdarzenie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie odpisu zupełnego sporządzonego po dokonaniu czynności w wysokości 39,00 zł dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korpopracyjne w Nowym Tomyślu nr 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC - Beata Jakubowska

Zastepca Kierownika USC - Magdalena Gostyńska-Kuchta.

Uwagi:

------ .

 

 

 

 

Załączniki

rejestracja zdarzenia z wnioskiem.odt

Data: 2018-05-21 15:16:00 Rozmiar: 246.95k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-21 15:16:00
Czas publikacji: 2018-05-21 15:16:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak