Dowód osobisty dla osoby która składa wniosek na 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia 

 
 

Sposób załatwienia

sprawy :

Wydanie dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub formie elektronicznej

2. Jedna fotografia – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

3. Dopuszcza się fotografię:

  • przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm, spełniająca powyższe wymogi.

Opłaty :

Brak

Termin załatwienia sprawy :

30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Tryb odwoławczy :

Od decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie :

Brak

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1464 ze zmianami )

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r., poz. 212 ze zmianami )

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018r., poz. 511 ze zmianami )

4. Ustawa z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zmianami )

5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017r., poz. 570 )

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia :

Inspektor ds. dowodów osobistych - Anna Gaudenzi

budynek A, parter, pok. 1 tel. 61 44 26 616

Uwagi :

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście lub w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w organie dowolnej gminy.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny w obecności tej osoby.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator w obecności tej osoby.

W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w RDO lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun prawny w obecności tej osoby, chyba że była przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera kurator w obecności tej osoby, chyba że była przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Dowód osobisty dla osoby, której wniosek został przyjęty w miejscu jej pobytu z uwagi na jej chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę odbiera pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 

Załączniki

Wydanie dowodu osobistego dla osoby która składa wniosek na 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia.pdf

Data: 2018-05-24 14:53:19 Rozmiar: 112.22k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 239
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gaudenzi
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-24 14:53:19
Czas publikacji: 2018-05-24 14:53:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak