Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczustości ciekłych 

 
 

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz załączniki:

 • Zaświadczenie albo oświadczenie (wg. wzoru) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
 • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne.
 • Kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem.
 • Dokument potwierdzający możliwość korzystania z usług myjni samochodowej – w przypadku niespełnienia wymagań określonych w pkt. 3 b.
 • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty w wysokości 17 zł.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 107 zł.

Opłaty:

 • 107 zł  - za wydanie decyzji,
 •  17 zł   - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca (*),
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),

*Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

Opłata za odwołanie:

Brak opłat

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor  Ewa Homan-Kalika, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, pok. nr 12, tel. 061 44 26 643

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych) uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.” – Uchwała Nr XXXI/288/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

 

 

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na BIP.docx

Data: 2018-06-06 13:27:21 Rozmiar: 21.96k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie do wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.docx

Data: 2018-06-06 13:27:21 Rozmiar: 10.56k Format: .docx Pobierz

Wzor_kwartalnego_sprawozdania_podmiotu_prowadzacego_dzialalnosc_w_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_.pdf

Data: 2018-06-07 09:20:08 Rozmiar: 69.12k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do sprawozdania kwartalnego.docx

Data: 2018-07-04 08:50:33 Rozmiar: 17.95k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Homan-Kalika
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Homan-Kalika
Czas wytworzenia: 2018-06-06 13:27:21
Czas publikacji: 2018-07-04 08:50:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak