Rejestr uchwał w kadencji 2018 - 2023 

 

 

 

Nr uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Wlkp.

Uwagi
I/1/2018 19.11.2018r. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu                                      
I/2/2018 19.11.2018r. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu    
I/3/2018 19.11.2018r. ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Nowego Tomyśla - Pana Włodzimierza Hibnera    
II/4/2018 29.11.2018r. wskazania Wiceprzewodniczących Rady do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu    
II/5/2018 29.11.2018r. powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego    
II/6/2018 29.11.2018r. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz wyboru jej składu osobowego    
II/7/2018 29.11.2018r. powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz wyboru jej składu osobowego    
II/8/2018 29.11.2018r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w roku 2019 Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 9499
z dn. 04.12.2018r.
 
II/9/2018 29.11.2018r. ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Tomyśl Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 9500
z dn. 04.12.2018r. 
 
III/10/2018 11.12.2018r. zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.  Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 10121
z dn. 14.12.2018r.
 
III/11/2018 11.12.2018r. zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026    
III/12/2018 11.12.2018r. ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl dla grupy gospodarstw domowych    
III/13/2018 11.12.2018r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.    
III/14/2018 11.12.2018r. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2022    
III/15/2018 11.12.2018r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 10122
z dn. 14.12.2018r. 
 
III/16/2019 11.12.2018r. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 10123
z dn. 14.12.2018r.
 
III/17/2018 11.12.2018r. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego p.n. ,,Pomoc gminy w zakresie posiłku " na lata 2019-2023    
III/18/2018 11.12.2018r. zmiany uchwały Nr V/40/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 lutego 2007 r., w sprawie przystąpienia przez gminę Nowy Tomyśl do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej    
III/19/2018 11.12.2018r. nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Sątopy, gmina Nowy Tomyśl Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 10124
z dn. 14.12.2018r. 
 
III/20/2018 11.12.2018r. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych stanowiących  prawo wieczystego użytkowania Gminy Nowy Tomyśl    
 III/21/2018 11.12.2018r. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu sprawowania trwałego zarządu nad nieruchomością Przedszkola z filią w Starym Tomyślu    
III/22/2018 11.12.2018r. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o nr ewid. 249/1 w Sątopach    
III/23/2018 11.12.2018r. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 3 położony na działce o nr ewid. 82/3 w Jastrzębsku Starym    
III/24/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Jana Pawła II    
III/25/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Komunalnej    
III/26/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Łąkowej    
III/27/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Musiała    
III/28/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Paprockiej    
III/29/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Polnej    
III/30/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich    
IV/31/2018 21.12.2018r. wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018    
IV/32/2018 21.12.2018r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2019 do 2026    
IV/33/2018 21.12.2018r. uchwały budżetowej na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 200
z dn. 04.01.2019r.
 
 


Liczba odwiedzin : 345
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Brzostowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Brzostowska
Czas wytworzenia: 2018-12-04 08:18:34
Czas publikacji: 2019-01-07 09:44:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak