Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
3/2019 - postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: ,,zmiana lokalizacji istniejącej wiaty magazynowej na palety oraz hali magazynowej, zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, przebudowa i rozbudowa budynku o część komunikacyjną, produkcyjną i socjalną, budowa dwóch hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym wraz z częścią rozładunkowo-załadowczą i socjalną, budowa dróg manewrowych a także wyłączenie z produkcji jednego z budynków i przeniesienie aktualnie odbywających się w nim czynności do nowo wydzielonych części w jednym z budynków objętych inwestycją“, na działkach o nr ewid. 1448/3, 1448/4, 1621/2, 1621/1, 1622, 1623/1, 1624, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl

Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2019-02-11 13:04:39
2/2019 - wnioisek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja stacji 110/15 kV Nowy Tomyśl”, na działce o nr ewid. 1667, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl

2019-02-07 14:59:46
1/2019 - raport oddziaływania na środowsko planowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji pelletu z biomasy roślinnej – odpadów drewna na działce o nr ewid. 591 w miejscowości Przyłęk, gmina Nowy Tomyśl

2019-02-06 10:05:32