Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje o jakości wody

2019-02-26 06:57:14
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,„Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – Budowa gazociągu DN 300 wraz z rozbudową Węzła Sątopy i Mieszalni Gazu Grodzisk”.

2018-11-20 15:02:32
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Nowy Tomyśl prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy

2018-10-17 10:51:34
Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń

   Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


2018-09-17 14:01:06
Zawiadomienia o prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-08-10 10:51:46
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją ,,Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023" oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

2018-07-30 11:09:59
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania na wniosek Elektrorecykling Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

2018-07-30 11:04:58
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl

2018-07-17 08:49:27
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem oraz o ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

2018-07-06 10:46:07
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

2018-07-04 08:14:44
Informacja o dotacji dla spółki wodnej w 2018 roku

2018-05-17 09:56:40
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Tomyśl

2018-04-23 13:58:15
Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wejścia w życie od 1 maja 2018 r. uchwał antysmogowych

2018-04-12 13:18:47
Informacje z zakresu Gospodarki Odpadami

2018-04-09 16:51:48
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”

2018-03-14 13:06:25
Projekt ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”

2018-03-14 11:57:23
Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski przyjęte!

2018-01-11 09:11:35
„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

2017-12-04 14:26:05
"Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

2017-12-04 12:27:20
Uchwała antysmogowa - Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy

Uchwała antysmogowa - Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy.

2017-10-05 11:17:19