Tryb pracy Burmistrza 

 
 
(na podstawie Statutu Gminy Nowy Tomyśl - uchwała Nr XLVIII/465/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 października 2014r. Dz.Urz. Woj. Wlkp z 2014r. poz. 6161))
 
Rozdział 8.
Tryb pracy Burmistrza
 
 
 
§ 119. 1.  Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy Nowy Tomyśl.
 
         2. Burmistrz Wykonuje :
 
a) uchwały Rady,
b) przypisane mu zadania i kompetencje,
c) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
d) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
 
          3. Burmistrz przedkłada Radzie okresowo sprawozdania ze swojej działalności.
 
§ 120.  Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
 
 
§ 121. Komisje rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.
 
 
§ 122. Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 119 - 121 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.
 
 
 
 
 

Liczba odwiedzin : 1569
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2007-08-07 14:15:00
Czas publikacji: 2016-10-18 12:01:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak