Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-12 11:27:34 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019r. Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-12 11:03:36 Informacje z otwarcia ofert / ZP.271.5.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT "Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych związanych z przebudową ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu". Anna Dancewicz-Krzywania Publikacja artykułu
2019-02-12 09:49:42 Rok 2019 / Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Nowego Tomysla z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pozytku Publicznego w Nowym Tomyślu na kadencję 2016-2019 Maria Ceglecka Publikacja artykułu
2019-02-11 13:18:46 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych, na dz. o nr ewid. 583/4, 583/16, 583/19, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Edycja artykułu
2019-02-11 13:14:45 Obwieszczenia o wszczętych postepowaniach / Budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych dwulokalowych, na dz. o nr ewid. 583/4, 583/16, 583/19, obręb Glinno, gm. Nowy Tomyśl. Karolina Robakowska Publikacja artykułu
2019-02-11 13:04:39 ROK 2019 / 3/2019 - postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: ,,zmiana lokalizacji istniejącej wiaty magazynowej na palety oraz hali magazynowej, zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, przebudowa i rozbudowa budynku o część komunikacyjną, produkcyjną i socjalną, budowa dwóch hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym wraz z częścią rozładunkowo-załadowczą i socjalną, budowa dróg manewrowych a także wyłączenie z produkcji jednego z budynków i przeniesienie aktualnie odbywających się w nim czynności do nowo wydzielonych części w jednym z budynków objętych inwestycją“, na działkach o nr ewid. 1448/3, 1448/4, 1621/2, 1621/1, 1622, 1623/1, 1624, obręb Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl Ewa Homan-Kalika Publikacja artykułu
2019-02-09 18:09:23 Ogłoszenia o podpisaniu umów / SP2.271.10.2018- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu ” Anna Małecka Publikacja artykułu