OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową 

 
 

 

Nowy Tomyśl, dnia 21 listopada 2017 r.

 


 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) oraz na podstawie 
art. 39 ustawy z dnia| 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu uchwały nr XXXVII/354/2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej
w rejonie ulicy Leśnej, pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową
.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do 29 grudnia 2017 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@nowytomysl.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Nowego Tomyśla.

 

 

                                                                                              Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                    Włodzimierz Hibner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp - XXXVII-354-2017 z dnia 28.08.2017.pdf

Data: 2017-11-22 07:30:01 Rozmiar: 1.68M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 333
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Górna
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Górna
Czas wytworzenia: 2017-11-21 12:52:48
Czas publikacji: 2017-11-22 07:30:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak