Informacja o prywatności 

 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

 

INFORMACJA  O  PRYWATNOŚCI

 

 

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Tomyśla z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 26 610, email: urzad@nowytomysl.pl .

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu pod adresem email: j.kimstacz@nowytomysl.pl  lub pod numerem telefonu: 61 44 26 650.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. W budynku Urzędu Miejskiego zainstalowany jest monitoring wizyjny w związku z tym przetwarzane są Pani/Pana dane wizerunkowe.

8. Sesje Rady Miejskiej odbywające się na sali sesyjnej w Nowotomyskim Ośrodku Kultury są transmitowane i utrwalane za pomoca urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania ograd z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

9. W związku z organizowaniem przez Urząd Miejski okolicznościowych spotkań, narad, konsultacji, imprez masowych, uroczystości patrriotycznych, jubileuszy, uroczystych apeli, zawodów sportowych itp. przetwarzane są dane osobowe oraz wizerunki uczestników.

10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.), czy archiwizacji.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

a) warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu i wynika z przepisów prawa;

b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu.

13. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu:

Jerzy Kimstacz

Urząd Miejski, pokój nr 39

e-mail: j.kimstacz@nowytomysl.pl

tel. 61 44 26 650

 

 

 

 

Załączniki

Informacja o prywatności.pdf

Data: 2018-05-24 13:35:38 Rozmiar: 102.54k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 209
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Nowego Tomyśla
Czas wytworzenia: 2018-05-24 11:25:08
Czas publikacji: 2018-05-25 14:47:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak