Wersja archiwalna

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE, na dz. o nr ewid. 419, 430/1, 430/4, 430/8, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl. 

 
 

 

Nowy Tomyśl, dnia 10 stycznia 2019 r.

 

UiGN.6733.1.2019.III

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz

 

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

zawiadamia się
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 07.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE, na dz. o nr ewid. 419, 430/1, 430/4, 430/8, obręb Boruja Kościelna, gm. Nowy Tomyśl.

 

 

 

W związku z powyższym informuję, iż niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,

 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 11).

 

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ dr Włodzimierz Hibner

 
Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2019-01-10 14:14:28
Czas publikacji: 2019-01-10 14:14:29
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-25