Wersja archiwalna

Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu, na działkach o nr ewid. 1358/3, 1427/5, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl. 

 
 

 

Nowy Tomyśl, dnia 11 stycznia 2019 r.

 

UiGN.6733.96.2018.III

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 49 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 11 stycznia 2019 r.

 

postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu, na działkach o nr ewid. 1358/3, 1427/5, obręb Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl.         

 

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

 

(pokój nr 11).

 

Od postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

 

w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

                                                                                                                                    Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                                      /-/ dr Włodzimierz Hibner

 
Liczba odwiedzin : 41
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Robakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Robakowska
Czas wytworzenia: 2019-01-11 13:19:23
Czas publikacji: 2019-01-11 13:19:24
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-26