Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o braku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert w 2019 r.

2019-03-11 14:10:48
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl.

 Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu. Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu - także zaktualizowany harmonogram (wzór w załączeniu) i opis zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, podpisaną za zgodność ksera z oryginałem przez osoby upoważnione.

2019-01-30 15:06:50
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2018 r.

2018-02-06 07:56:54