Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na 2019 r. – nauka pływania dla dzieci

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na 2019 r. – nauka pływania dla dzieci

 

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć z zakresu nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Tomyśl.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację ww. zadania w III otwartym konkursie ofert w 2019 r. wynosi 31 200,00 zł.

 

Okres realizacji zadania – od 26 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

 

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określone zostały w ogłoszeniu III otwartego konkursu ofert na 2019 r. (dokument w załączeniu).

 

Oferty można składać do 12 kwietnia 2019 roku.

 

2019-03-21 14:19:48
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert w 2019 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć z zakresu nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Tomyśl.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację ww. zadania w II otwartym konkursie ofert w 2019 r. wynosi 24 000,00 zł.

 Okres realizacji zadań – od 25 marca do 31 grudnia 2019 r.

 Szczegółowe warunki udziału w konkursie określone zostały w ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert na 2019 r. (dokument w załączeniu).

 Oferty można składać do 8 marca 2019 roku.

2019-02-12 12:00:25
Otwarty konkurs ofert na 2019 rok

 

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do 4 stycznia 2019 roku.

 

Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu). 

 

Do oferty należy załączyć:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym);
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

  • Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego przez oferenta lub inny dokument potwierdzający posiadanie własnego konta bankowego.
  • Oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się lub toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub też inne postępowanie związane z ustaniem istnienia podmiotu, zagrożeniem lub zaistnieniem niewypłacalności oraz nie toczy się lub toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy dotacji.

 

 

Wzory oświadczeń można pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. nr 39 a oraz ze strony internetowej www.nowytomysl.pl lub bip.nowytomysl.pl (zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

Zadania mogą być realizowane od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r.

 

2018-12-11 09:01:39