Uchwały Rady Miejskiej - akty prawa miejscowego podjęte w 2003r.  

 
  

1. Uchwała Nr V/48/2003 z dnia 28.02.2003r. w sprawie; zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznany posiłek w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków.

treść uchwały (26.1 KB)

 

2. Uchwała Nr V/49/2003 z dnia 28.02.2003r. w sprawie; ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

treść uchwały (16.8 KB)

 

3. Uchwała  Nr V/50/2003 z dnia 28.02.2003r. w sprawie; ustalenia wysokości stawki procentowej opołaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

treść uchwały (15.2 KB)

 

4. Uchwała Nr V/53/2003 z dnia 28.02.2003r. w sprawie; statutu gminy Nowy Tomyśl.

treść uchwały (780.3 KB)

 

5. Uchwała Nr V/54/2003 z dnia 28.02.2003r. w sprawie; przyjęcia statutów sołectw.

treść uchwały (3.2 MB)

 

6. Uchwała Nr VII/63/2003 z dnia 25.04.2003r. w sprawie; utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyślu, w ogólnokrajowym referendum zarządzonym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

treść uchwały (121.1 KB)

 

7. Uchwała Nr IX/67/2003 z dnia 27.06.2003 w sprawie; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża gazu ziemnego - "Paproć W" - ośrodek KGZ "PAPROĆ W" , - odwierty: P-17, P-18, P-19, P-21, P-24, P-26, P-27, P-29,  - obiekty liniowe.

treść uchwały (648.2 KB)

 

8. Uchwała Nr XI/78/2003 z dnia 26.09.2003 w sprawie; zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów ogrodów i sadów w wsi Bukowiec - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowiuec.

treść uchwały (874.1 KB)

 

9. Uchwała Nr XI/79/2003 z dnia 26.09.2003 w sprawie; zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Borui Kościelnej - działka o nr ew.510 - będący zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Boruja Kościelna.

treść uchwały (421.2 KB)

 

10. Uchwała Nr XI/80/2003 z dnia 26.09.2003r. w spraweie; zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w Jastrzębsku Starym - działki o nr ew. 81/6, 87/2 i 87/3 - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębsko Stare.

treść uchwały (408.5 KB)

 

11. Uchwała Nr XI/81/2003 z dnia 26.09.2003 w sprawie; zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Tomyślu - rejon ul. Szpitalnej - będący zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Szpitalnej w Nowym Tomyślu.

treść uchwały (371.5 KB)

 

12. Uchwała Nr XI/82/2003 z dnia 26.09.2003 w sprawie; zatwierdzenia miejscowego planu zagospodaroiwania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rekreacyjno-sportowych w Nowym Tomyślu - rejon ul. 3 Stycznia, działka o nr ew. 1571/2 - będący zmianą miejscowego planu szczególowego zagospodarowania przestrzennego rej. ul. 3 Stycznia w Nowym Tomyślu.

treść uchwały (901.2 KB)

 

13. Uchwała Nr XI/83/2003 z dnia 26.09.2003r. w sprawie; zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Tomyślu - rejon ul. Wypoczynkowej - będący zmianą  miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego - "Wypoczynkowa - Południe" w Nowym Tomyślu.

treść uchwały (442.4 KB)

 

14. Uchwała Nr XI/84/2003 z dnia 26.09.2003r. w sprawie; zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi osiedlowe w Nowym Tomyślu - działka o nr ew. 147/8, bedący zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Usługowo-Handlowego "Wiatraki" w Nowym Tomyślu rejon ul. Zbąszyńskiej.

treść uchwały (310.7 KB)

 

15. Uchwała Nr XI/90/2003 z dnia 26.09.2003r. w sprawie; wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiących samodzielne lokale mieszkalne, sprzedawane w drodze bezprzetargowej osobom uprawnionym oraz określenia umownych stawek oprocentowania części ceny za te lokale rozłozonej na raty.

treść uchwały (246.4 KB)

 

16. Uchwała Nr XI/93/2003 z dnia 26.09.2003r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

treść uchwały (75.2 KB)

 

17. Uchwała Nr XII/103/2003 z dnia 30.10.2003r. w sprawie; wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

treść uchwały (143.1 KB)

 

18. Uchwała Nr XIII/106/2003 z dnia 4.12.2003r. w sprawie; ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2004 rok.

treść uchwały (108.9 KB)

 

19. Uchwała Nr XIII/107/2003 z dnia 4.12.2003r. w sprawiue; ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2004, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku , zarzadzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, a także wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

treść uchwały (103.1 KB)

 

20. Uchwała Nr XIII/108/2003 z dnia 4.12.2003r. w sprawie; obniżenia ceny skupu 1q żyta okreslonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004r. na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl.

treść uchwały (136.2 KB)

 

21. Uchwała Nr XIII/109/2003 z dnia 4.12.2003r. w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2004r.

treść uchwały (693.3 KB)

 

22. Uchwała Nr XIII/110/2003 z dnia 4.12.2003 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2004.

treść uchwały (212.7 KB)

 

23. Uchwała Nr XIII/111/2003 z dnia 4.12.2003r. w sprawie; wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2004 za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez organy podległe Radzie Miejskiej w Nowym Tomyslu

treść uchwały (209 KB)

 

24. Uchwała Nr XIV/115/2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie; zmiany miejscowego planu ogólnego zagospdarowania przestrzennego w części terenu miasta i gminy Nowy Tomyśl w drodze planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Nowy Tomyśl i najbliższej okolicy.

treść uchwały (1.8 MB)

 

25. uchwała Nr XIV//116/2003 z dnia 29.12.2003r.  w sprawie; zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części terenu gminy Nowy Tomyśl w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze poszczególnych wsi.

treść uchwały.  (4.5 MB)

 

Liczba odwiedzin : 1420
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Stefania Twardowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Stefania Twardowska
Czas wytworzenia: 2012-08-07 07:54:21
Czas publikacji: 2012-08-07 07:54:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak