Dowód osobisty dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni 

 
 

Sposób załatwienia

sprawy :

Wydanie dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub formie elektronicznej

2. Jedna fotografia – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

3. Dopuszcza się fotografię:

  • przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm, spełniająca powyższe wymogi.

Opłaty :

Brak

Termin załatwienia sprawy :

30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Tryb odwoławczy :

Od decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie :

Brak

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1464 ze zmianami )

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r., poz. 212 ze zmianami )

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018r., poz. 511 ze zmianami )

4. Ustawa z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017r., poz. 1204 ze zmianami )

5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017r., poz. 570 )

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia :

Inspektor ds. dowodów osobistych - Anna Gaudenzi

budynek A, parter, pok. 1 tel. 61 44 26 616

Uwagi :

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku z wyjątkiem dzieci do lat 5.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP składa się w organie dowolnej gminy.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w RDO lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

Załączniki

Wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni.pdf

Data: 2018-05-24 09:34:46 Rozmiar: 121.92k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 167
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gaudenzi
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 12:11:31
Czas publikacji: 2018-05-24 09:39:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak