Wniosek o wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Przez wyżej wymieniony przewóz regularny specjalny w krajowym transporcie drogowym należy rozumieć niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Przewóz odbywa się autobusami zarejestrowanymi w kraju, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży, a także droga przejazdu, znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione zezwolenie jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

Wniosek oraz opłaty

Wydanie zezwolenia dokonuje się na podstawie złożonego wniosku. Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie należy dołączyć:

 • kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

 • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

We wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów  regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorca powinien zamieścić informację, jaką liczbę wypisów z przedmiotowego zezwolenia chce otrzymać. Liczba ta nie powinna być mniejsza, niż liczba pojazdów, którymi zamierza wykonywać przewozy.

Opłaty
Wysokość opłat za przewóz regularny specjalny osób na obszarze gminy:

 • Okres ważności zezwolenia do 1 roku – 50,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 2 lat – 75,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 3 lat – 100,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 4 lat – 125,00 zł,

 • Okres ważności zezwolenia do 5 lat – 150,00 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o wydanie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Należy pamiętać, iż w przypadku konieczności wydania wypisu dla pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie zezwolenia opłata za wydanie wypisu wynosi 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia (pod warunkiem, że jego zgłoszenie nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia). Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym oraz opłaty za wydanie wypisów z tego zezwolenia należy wnieść przed ich odbiorem. Opłaty pobiera organ, który wydaje zezwolenie i wypisy z zezwolenia.

 

Wydanie zezwolenia

 

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

   

 

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Żaneta Kluczyńska – Zastępca Naczelnika Wydziału

Budynek A, parter, pokój nr 4 , tel. 61 44 26 615.

 

Załączniki

wniosek - przewozy regularne specjalne.odt

Data: 2018-06-22 08:43:07 Rozmiar: 18.47k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 289
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Żaneta Kluczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Żaneta Kluczyńska
Czas wytworzenia: 2018-06-22 08:43:07
Czas publikacji: 2018-06-22 08:43:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak