Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejesrtru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Wymagane dokumenty:
  • wniosek o dokonanie czynności (wraz z wnioskiem o dokonanie czynności transkrypcji, osoba, której akt dotyczy, może złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w transkrybowanym akcie do reguł pisowni polskiej).
  • oryginalny odpis  aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania transkrypcji nastepuje w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie  do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłata za odwołanie:

—————

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.),

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi: Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynnościu z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

 

 

Załączniki

transkrypcja aktów z wnioskiem.odt

Data: 2018-05-16 09:42:54 Rozmiar: 249.16k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 72
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 13:07:00
Czas publikacji: 2018-05-16 09:42:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak