Zaświadczenie o prawie do głosowania 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione ustnie do protokołu lub na piśmie (wzór wniosku w załączeniu), zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie (wzór upoważnienia w załączeniu) osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 7.10.2011r. (w godz. pracy Urzędu).

Wymagane dokumenty:

Dokument tożsamości lub: wypełniony formularz: wniosek o wydanie zaświadczenia + upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Każdy może wnieść do Burmistrza Nowego Tomyśla reklamację w formie pisemnej lub ustnie do protokołu na nieprawidłowości zaistniałe w spisie wyborców.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tutejszego Urzędu do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.

Opłata za odwołanie:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011r. Nr 158 poz. 942 ze zm.)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 162 poz. 978)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
– budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 0-61 44 26 618.

Uwagi:

Sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i przedłożeniu stosownych dokumentów Wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania, w załączeniu.

 

Załączniki

upowaznienie_do_odbioru_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania__9.10.2011_.pdf

Data: 2018-05-14 14:04:13 Rozmiar: 39.57k Format: .pdf Pobierz

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania__9.10.20110.pdf

Data: 2018-05-14 14:04:13 Rozmiar: 38.79k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Simon
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:04:13
Czas publikacji: 2018-05-14 14:04:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak