Wymeldowanie 

 
 

Wymeldowanie

Wydział

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Tomyśla z siedzibą przy ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji ludności wynikającego z ustaw: ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności, a ponadto ustawy
z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
3 Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

    • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

    • osoby te kwestionują prawidłowość danych

    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wymagane dokumenty

Każdy kto opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie.

Zgłoszenia wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, w urzędzie lub elektronicznie (przez Internet).

Jeżeli zgłoszenia będziesz dokonywał osobiście zabierz ze sobą:

 • wypełniony formularz - pobierz i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie na jednej kartce. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w miejscu załatwiania sprawy (adresy znajdziesz poniżej),

 • dowód osobisty albo paszport.

Jeżeli Twojego zgłoszenia dokona pełnomocnik, powinien zabrać ze sobą:

 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

 • dowód osobisty albo paszport;


Aby wymeldować się przez Internet:

musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeśli posiadasz dostęp do bankowości elektronicznej, to sprawdź czy Twój bank oferuje możliwość założenia Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu (obecnie jest to kilka banków, a ich lista się wydłuża). Założenie Profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej jest proste i szybkie.

W przypadku wymeldowywania przez pełnomocnika należy załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa).

Pamiętaj dokonując zameldowania w nowym miejscu zamieszkania, automatycznie dokonasz wymeldowania.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (na przykład osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (na przykład osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój nr 1 parter,

Opłaty

Zgłoszenie wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie wynosi 17 zł. (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek).

Pełnomocnictwo do wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie podlega opłacie skarbowej - 17 zł.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój rodzic, dziecko, mąż, żona, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuk, nie musisz za to płacić.

Opłatę możesz zrobić:

 • przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta Nowy Tomyśl 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowanie następuje bezpośrednio po złożeniu formularza.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie wymeldowania, zgłoś to w czasie składania wniosku.

Podstawa prawna

 • ustawa z  24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r., poz. 657 ze zm.);

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Agnieszka Wieczorek
– budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 61 44 26 618.

 

 

Załączniki

wymeldowanie z pobytu czasowego.pdf

Data: 2018-05-24 09:45:38 Rozmiar: 276.42k Format: .pdf Pobierz

wymeldowanie z pobytu stałego.pdf

Data: 2018-05-24 09:45:38 Rozmiar: 272.83k Format: .pdf Pobierz

wymeldowanie obywatel RP.doc

Data: 2018-05-24 15:04:32 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 86
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Wieczorek
Czas wytworzenia: 2018-05-24 09:45:38
Czas publikacji: 2018-05-24 15:04:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak