Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 

 
 
Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, osoby te  mogą otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o zaświadczenie, przedstawia dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilngeo: zapewnienie oraz dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

  • za zaświadczenie – 38,00zł.
Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Opłata za odwołanie:

——————-

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 61 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Zaświadczenie, o którym mowa ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

O wydanie zaświadczenia przez konsula może wystąpić obywatel polski, który przedkłada w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpisu aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 

 

Załączniki

sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej.odt

Data: 2018-05-16 14:27:30 Rozmiar: 245.71k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 91
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Maria Ceglecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Ceglecka
Czas wytworzenia: 2018-05-14 14:13:52
Czas publikacji: 2018-05-16 14:27:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak