Rejestr uchwał w kadencji 2018 - 2023 

 
 

 

Nr uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie

Ogłoszenie Dz. Urz. Woj. Wlkp.

Uwagi
I/1/2018 19.11.2018r. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu                                      
I/2/2018 19.11.2018r. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu    
I/3/2018 19.11.2018r. ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Nowego Tomyśla - Pana Włodzimierza Hibnera    
II/4/2018 29.11.2018r. wskazania Wiceprzewodniczących Rady do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu    
II/5/2018 29.11.2018r. powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego  
  • zmieniona uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30.01.2019r. 
  • zmieniona uchwałą Nr VII/83/2019 z dnia 20.03.2019r.
II/6/2018 29.11.2018r. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz wyboru jej składu osobowego  
  • zmieniona uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 30.01.2019r. 
  • zmieniona uchwałą Nr VII/82/2019 z dnia 20.03.2019r.
II/7/2018 29.11.2018r. powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz wyboru jej składu osobowego    
II/8/2018 29.11.2018r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w roku 2019 Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 9499
z dn. 04.12.2018r.
 
II/9/2018 29.11.2018r. ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Tomyśl Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 9500
z dn. 04.12.2018r. 
 
III/10/2018 11.12.2018r. zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.  Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 10121
z dn. 14.12.2018r.
 
III/11/2018 11.12.2018r. zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026    
III/12/2018 11.12.2018r. ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl dla grupy gospodarstw domowych    
III/13/2018 11.12.2018r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.    
III/14/2018 11.12.2018r. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2022    
III/15/2018 11.12.2018r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 10122
z dn. 14.12.2018r. 
 
III/16/2019 11.12.2018r. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 10123
z dn. 14.12.2018r.
 
III/17/2018 11.12.2018r. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego p.n. ,,Pomoc gminy w zakresie posiłku " na lata 2019-2023    
III/18/2018 11.12.2018r. zmiany uchwały Nr V/40/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 lutego 2007 r., w sprawie przystąpienia przez gminę Nowy Tomyśl do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej    
III/19/2018 11.12.2018r. nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Sątopy, gmina Nowy Tomyśl Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018
poz. 10124
z dn. 14.12.2018r. 
 
III/20/2018 11.12.2018r. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych stanowiących  prawo wieczystego użytkowania Gminy Nowy Tomyśl    
 III/21/2018 11.12.2018r. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu sprawowania trwałego zarządu nad nieruchomością Przedszkola z filią w Starym Tomyślu    
III/22/2018 11.12.2018r. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o nr ewid. 249/1 w Sątopach    
III/23/2018 11.12.2018r. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 3 położony na działce o nr ewid. 82/3 w Jastrzębsku Starym    
III/24/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Jana Pawła II   stwierdzona nieważność, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.5.2019.16 z 17 stycznia 2019r. 
III/25/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Komunalnej   stwierdzona nieważność, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.7.2019.16 z 17 stycznia 2019r. 
III/26/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Łąkowej   stwierdzona nieważność, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.8.2019.16 z 17 stycznia 2019r. 
III/27/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Musiała   stwierdzona nieważność, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.9.2019.16 z 17 stycznia 2019r. 
III/28/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Paprockiej   stwierdzona nieważność, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.10.2019.16 z 17 stycznia 2019r. 
III/29/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Polnej   stwierdzona nieważność, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.12.2019.16 z 17 stycznia 2019r. 
III/30/2018 11.12.2018r. zobowiązania Burmistrza do przyjęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego położonych w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich   stwierdzona nieważność, Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. KN-I.4131.1.13.2019.16 z 17 stycznia 2019r. 
IV/31/2018 21.12.2018r. wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018    
IV/32/2018 21.12.2018r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2019 do 2026    
IV/33/2018 21.12.2018r. uchwały budżetowej na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 200
z dn. 04.01.2019r.
 
2019 rok
V/34/2019 30.01.2019r. zmiany uchwały nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok  Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 1648
z dn. 12.02.2019r.
 
V/35/2019 30.01.2019r. zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2019 do 2026    
V/36/2019 30.01.2019r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018    
V/37/2019 30.01.2019r. udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej    
V/38/2019 30.01.2019r. zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego    
V/39/2019 30.01.2019r. zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz ustalenia jej składu osobowego    
V/40/2019 30.01.2019r. planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2019    
V/41/2019 30.01.2019r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2019    
V/42/2019 30.01.2019r. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2019    
V/43/2019 30.01.2019r. wskazania przez Radę Miejską jej przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu    
V/44/2019 30.01.2019r. ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów publicznych w Nowym Tomyślu Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 1649
z dn. 12.02.2019r. 
 
V/45/2019 30.01.2019r. zniesienia form ochrony przyrody – 2 pomników przyrody – dębów szypułkowych „Quercus robur” rosnących na dz. Nr 1318/4 w Nowym Tomyślu Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 1650
z dn. 12.02.2019r. 
 
V/46/2019 30.01.2019r. nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 1651
z dn. 12.02.2019r. 
 
V/47/2019 30.01.2019r. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 5 położony na działce o nr ewid. 1427/10 w Nowym Tomyślu    
V/48/2019 30.01.2019r. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na działce o nr ewid. 127/6 w Nowym Tomyślu    
V/49/2019 30.01.2019r. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 1 położony na działce o nr ewid. 249/1 w Sątopach    
V/50/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Jana Pawła II    
V/51/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Komunalnej    
V/52/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Łąkowej    
V/53/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Musiała    
V/54/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Ogrodowej    
V/55/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Paprockiej    
V/56/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Polnej    
V/57/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich    
V/58/2019 30.01.2019r. wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Nowym Tomyślu w ciągu ul. Wypoczynkowej    
VI/59/2019 20.02.2019r. zmiany uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 2721
z dn. 11.03.2019r. 
 
VI/60/2019 20.02.2019r. zmiany uchwały Nr LVI/542/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 2276
z dn. 01.03.2019r. 
 
VI/61/2019 20.02.2019r. zmiany uchwały Nr LVI/543/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 2030
z dn. 22.02.2019r. 
 
VI/62/2019 20.02.2019r. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 2031
z dn. 22.02.2019r. 
zmieniona uchwałą Nr VII/73/2019 z dnia 20.03.2019r.
VI/63/2019 20.02.2019r.  inkasa podatku o nieruchomości, rolnego i leśnego Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019
poz. 2032
z dn. 22.02.2019r. 
zmieniona uchwałą Nr VII/74/2019 z dnia 20.03.2019r. 
VI/64/2019 20.02.2019r. przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Tomyśl Krystynie Opala i Adamowi Opala    
VI/65/2019 20.02.2019r. zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowej    
VI/66/2019 20.02.2019r. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu    
VI/67/2019 20.02.2019r. rozpatrzenia petycji dotyczącej lotniska w Kąkolewie    
VII/68/2019 20.03.2019r. zmiany uchwały nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok    
VII/69/2019 20.03.2019r. zmiany uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2019 do 2026    
VII/70/2019 20.03.2019r. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowy Tomyśl instrumentem płatniczym    
VII/71/2019 20.03.2019r. zmiany uchwały Nr LVI/542/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku    
VII/72/2019 20.03.2019r. zmiany uchwały Nr LVI/543/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku    
VII/73/2019 20.03.2019r. zmiany uchwały Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    
VII/74/2019 20.03.2019r. zmiany uchwały Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego    
VII/75/2019 20.03.2019r. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Tomyśl na rok 2019”    
VII/76/2019 20.03.2019r. zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. na lata 2018-2021    
VII/77/2019 20.03.2019r. określenia zasad wniesienia przez Gminę Nowy Tomyśl aportu do spółki: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu” Spółka z o.o.    
VII/78/2019 20.03.2019r. uchylenia uchwały nr XLVII/445/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia normatywu parkingowego na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl    
VII/79/2019 20.03.2019r. nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Przyłęk, gmina Nowy Tomyśl    
VII/80/2019 20.03.2019r. nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl    
VII/81/2019 20.03.2019r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Paproć, pomiędzy ulicą Sienkiewicza i terenami kolejowymi    
VII/82/2019 20.03.2019r. zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz ustalenia jej składu osobowego    
VII/83/2019 20.03.2019r. zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego    

 

 

 

Liczba odwiedzin : 675
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Osoba wprowadzająca informację : Adrianna Brzostowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Adrianna Brzostowska
Czas wytworzenia: 2018-12-04 08:18:34
Czas publikacji: 2019-03-22 14:01:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak