Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje o jakości wody

2019-02-26 06:57:14
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,„Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – Budowa gazociągu DN 300 wraz z rozbudową Węzła Sątopy i Mieszalni Gazu Grodzisk”.

2018-11-20 15:02:32
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Nowy Tomyśl prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy

2018-10-17 10:51:34
Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń

   Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


2018-09-17 14:01:06
Zawiadomienia o prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-08-10 10:51:46
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją ,,Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023" oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

2018-07-30 11:09:59
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania na wniosek Elektrorecykling Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

2018-07-30 11:04:58
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl

2018-07-17 08:49:27
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem oraz o ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

2018-07-06 10:46:07
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

2018-07-04 08:14:44
Informacja o dotacji dla spółki wodnej w 2018 roku

2018-05-17 09:56:40
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Tomyśl

2018-04-23 13:58:15
Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wejścia w życie od 1 maja 2018 r. uchwał antysmogowych

2018-04-12 13:18:47
Informacje z zakresu Gospodarki Odpadami

2018-04-09 16:51:48
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”

2018-03-14 13:06:25
Projekt ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 – 2032”

2018-03-14 11:57:23
Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski przyjęte!

2018-01-11 09:11:35
„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

2017-12-04 14:26:05
"Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

2017-12-04 12:27:20
Uchwała antysmogowa - Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy

Uchwała antysmogowa - Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy.

2017-10-05 11:17:19
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20.

2017-10-04 08:14:47
Komunikat dotyczący dokonania spisu z natury wyrobów zawierających azbest

2017-05-31 09:59:07
Informacja o dotacji dla spółki wodnej w 2017r.

2017-04-28 11:02:41
Aktualizacja Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Tomyśl

2016-06-23 10:35:04
Informacja o opracowaniu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Tomyśl"

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Tomyśl"

2016-06-23 10:27:23
Informacja o opracowaniu dokumentu "Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2015 - 2025"

INFORMACJA

2016-05-05 15:13:14
Informacja

Informacja

2016-05-05 15:09:16
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku przedsiębiorstwa Elektrorecykling Sp. z o.o.  o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w związku z działanością zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (linia nr 1)

2015-07-31 11:08:35
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

2015-05-13 13:59:23
Obwieszczenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

 Obwieszczenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
2014-09-05 15:35:50
Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 oraz projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023, oraz poddaniu ww. projektów procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023 oraz projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023, oraz poddaniu ww. projektów procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa
2014-07-03 09:21:58
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
2013-06-04 12:22:08
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl
2012-09-24 13:21:47
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Tomyśl
2012-09-24 13:05:22
Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów

 Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów
2011-12-16 11:40:37
10 20 30 40 50 Wyników