Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacje o jakości wody

2019-02-26 06:57:14
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,„Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – Budowa gazociągu DN 300 wraz z rozbudową Węzła Sątopy i Mieszalni Gazu Grodzisk”.

2018-11-20 15:02:32
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Nowy Tomyśl prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy

2018-10-17 10:51:34
Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń

   Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


2018-09-17 14:01:06
Zawiadomienia o prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-08-10 10:51:46
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją ,,Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023" oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

2018-07-30 11:09:59
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania na wniosek Elektrorecykling Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

2018-07-30 11:04:58
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl

2018-07-17 08:49:27
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowywania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem oraz o ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

2018-07-06 10:46:07
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

2018-07-04 08:14:44