Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2017 r.

2016-12-19 11:04:52
Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

 

 

2016-05-24 11:45:52
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu w kadencji 2016-2019

2016-05-12 10:34:26
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w 2015 roku

Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2015 r.

Szczegółowe warunki zgłaszania udziału i pracy w komisjach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określone są w załączonym zaproszeniu.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, do dnia 5 stycznia 2015 roku, do godz. 15.30.


W załączeniu:

  1. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

  2. Formularz zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych

2014-12-22 16:07:42
II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się dnia 13 stycznia br. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, sala nr 26, I piętro.


2014-01-07 19:32:40
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2014 r.Nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła nową regulację prawną dotyczącą działania komisji konkursowych opiniujących oferty zgłaszane do udziału w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, w związku z tym Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w roku 2014.


I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą brały udział w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy na rok 2014.

2. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2014 roku.

4. Burmistrz Nowego Tomyśla powoła komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny formalnej ofert.


II. Zadania komisji konkursowej:

1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Nowego Tomyśla, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

2. Wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.


III. Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.


IV. Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, (pokój 29).

Formularz należy złożyć w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydata do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych przez Gminę Nowy Tomyśl na rok 2014".V. Termin składania dokumentów - 30 grudnia 2013 r. do godz. 15.30


VI. Uwagi końcowe:


1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowych.
3. Wszelkich informacji udziela: Marzena Kortus, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, tel. 614426612, e-mail: m.kortus@nowytomysl.pl.


2013-12-06 12:14:11
Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu.

 Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing informuje, że pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pokój nr 26 (sala posiedzeń, I piętro).


2013-11-08 13:57:36
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

 
2013-08-29 12:11:20